20 நிமிடத்தில் 2 1/2 கிலோ பிரியாணியை சாப்பிட்டு சாதித்த சென்னை இளைஞர் (Video)